Aktuality - Školský rok 2015/2016

21 AUG 2015

Pedagogicko-organizačné pokyny MŠVV aŠ SR na školský rok 2015/2016

POP 2015/2016

Zákon č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zákon č. 188/2015 Z.z.

Archív - Školský rok 2014/2015

8 SEP 2014

Nariadenie vlády č. 200/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z.z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov /účinnosť od 15.08.2014/

NV SR č. 200/2014 Z. z.

Nariadenie vlády č. 201/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách v znení NV SR č. 520/2010 Z. z. /účinnosť od 15.08.2014/

NV SR č. 201/2014 Z. z.

Archív - Školský rok 2013/2014

10 Január 2014

Zákon č. 464/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

zákon č. 464/2013 Z. z.

Nariadenie vlády č. 441/2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

NV SR č. 441/2013 Z. z.

Vyššia kolektívna zmluva na rok 2014

VKZ 2014
24 Október 2013

Zákon č. 312/2013 Z. z., ktorám sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

zákon č. 312/2013 Z. z.
23 August 2013

Nariadenie vlády SR č. 208/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov v základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

NV SR č. 208/2013 Z.z.

Archív - Školský rok 2012/2013

5 Jún 2013

Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2013/2014

príloha: POP 2013-2014
15 Marec 2013

Smernica č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení

Smernica č. 6/2013

Metodické usmernenie č.13/2013 o úprave názvov stredných odborných škôl, evidencii elokovaných pracovísk a zmene školského strediska záujmovej činnosti na centrum voľného času

Metodické usmernenie č. 13/2013 Metodické usmernenie č. 13/2013 - príloha
9 Január 2013

Nariadenie vlády SR č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 428/2008 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

príloha: NV SR 415/2012 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 433/ 2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.

príloha: NV SR 433/2012 Z.z.

Nariadenie vlády SR č. 443/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia.

príloha: NV SR 443/2012 Z.z.
8 Január 2013

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 2013

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2013

Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2013
3 December 2012

Zákon č. 345/2012 Z.z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 345/2012

Zákon č. 361/2012 Z.z. - ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. - Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

zákon č. 361/2012
31 Október 2012

Základné informácie o testovaní žiakov 9. roč. ZŠ v šk. roku 2012/2013

základné informácie o testovaní žiakov 9. roč. ZŠ v šk. roku 2012/2013

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov T9 - 2013

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov T9 - 2013

Špecifikácia testu z matematiky T9 - 2013

Špecifikácia testu z matematiky T9 - 2013
29 Október 2012

Zákon č. 324/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

zákon č. 324/2012

Zákon č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

zákon č. 325/2012
15 Október 2012

Prihlasovanie škôl do športových súťaží sa uskutočňuje prostredníctvom portálu www.skolskysport.sk

Informačný portál školskému športu - príručka

Nezisková organizácia Indícia organizuje Roadshow Moderný učiteľ 2012

Pozvánka - Roadshow Moderný učiteľ
8 Október 2012

Základná škola v Hranovnici organizuje 30. októbra 2012 5. ročník súťaže v prednese poézie a prózy "Štolcova Hranovnica"

Pozvánka

Termínovník predmetových olympiád a postupových súťaží v šk. roku 2012/2013

Termínovník súťaží

Zoznam oblastí, za ktoré bude MŠVVaŠ SR prideľovať finančné príspevky za mimoriadne výsledky žiakov

Zoznam oblastí

Usmernenie MŠVVaŠ SR k ustanovovaniu zástupcu ZŠ s MŠ pre MŠ

Ustanovovanie zástupcu ZŠ s MŠ pre MŠ

Profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre šk. rok 2013/2014

Profilové predmety

Prevencia a zdravý životný štýl detí a mládeže v školách 16. - 18. októbra 2012 v Bratislave

Pozvánka

Archív - Školský rok 2011/2012

18 Jún 2012

Usmernenie k Rámcovým učebným plánom pre šk. rok 2012/2013

Usmernenie k RUP 2012/2013
14 Jún 2012

Pedagogicko - organizačné pokyny na školský rok 2012/2013

príloha POP 2012/2013
16 Apríl 2012

Interaktívna výstava "Energia III. tisícročia" v Poprade
Od 3. apríla do 19. mája 2012 môžu žiaci základných a stredných škôl navštíviť v Podtatranskom múzeu v Poprade unikátnu interaktívnu výstavu "Energia III. tisícročia", ktorú inicioval EkoFond n.f.

Interaktívna výstava

Mladé talenty škôl - MATÚŠ 2012
Školský úrad Veľký Slavkov v spolupráci so ZŠ Batizovce a obcou Batizovce organizuje 26. apríla 2012 súťaž MATÚŠ 2012. Súťaž je určená žiakom ZŠ a má umožniť najtalentovanejším žiakom prejaviť svoj talent verejnou prezentáciou.

MATÚŠ 2012 - propozície a prihláška
2 Marec 2012

Pozvánka pre materské školy na prezentáciu detského talentu "TALENŤÁČIK 2012"

pozvánka
14 Február 2012

Smernica MŠVVaŠ SR č. 4/2012 ktorou sa vydávajú vzorové osvedčenia o priznaní kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia, za vykonanie rigoróznej skúšky, za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka, za absolvovanie vzdelávania v zahraničí a za tvorivé aktivity pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Smernica MŠVVaŠ SR č. 4/2012 Smernica MŠVVaŠ SR č. 4/2012

Komentár k § 61a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.

Komentár k § 61a zákona č. 317/2009 Z.z.

Pozvánka na odborný seminár Škola lásky v rodine a v školách – čo deti v tomto veku potrebujú, ktorý pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení organizuje Spoločnosť pre predškolskú výchovu v spolupráci s Vydavateľstvom Portál Slovakia

Škola lásky v rodine a v školách – čo deti v tomto veku potrebujú

Konferencia UČÍME PRE ŽIVOT 2012 – 4. ročník konferencie, ktorý organizuje Indícia n.o. v dňoch 16. – 18. marca 2012, Hotel Satel, Poprad

Konferencia UČÍME PRE ŽIVOT 2012
17 Január 2012
16 Január 2012

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre r. 2012

Východiskové údaje pre orig. financie 2012

Vyhlásenie 9. roč. celoslovenskej súťaže detí vo výtvarnom prejave na tému "Hasičská technika dnes a v minulosti!"

Hasičská výtvarná súťaž 2012

Metodické usmernenie č. 1/2012 k vypracovaniu vnútorného predpisu školy k poskytovaniu príplatku za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia

Metodické usmernenie č. 1-2012 - príplatok Vnútorný platový predpis - príplatok
4 Január 2012

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr za tovary, služby a práce podľa zákona č.382/2011 Z.z . od 1.1.2012.

Zákon č.382/2011 Zákon č.382/2011

List štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR k programu Comenius – Školské partnerstvá.

List MŠ VVŠ RS 253
3 Január 2012

NV SR č. 494/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a šk. zariadenia v znení neskorších predpisov.

Nariadenie vlády č.494/2011

Vyhláška č. 452/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 649/2008 Z.z. o účele použitia príspevkov na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Vyhláška č.452/2011

KZVS 2012.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012

Copyright 2012 Školský úrad | Veľký Slavkov | Všetky práva vyhradené | dizajn od /dielňa Webdizajnu NZW